AGB

1. toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken alleen deel uit van het contract indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2e contractsluitende partij, sluiting van het contract

De verkoopovereenkomst is gesloten met Leuchtstark Vertiebs GmbH.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in de winkelwagen aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3e contract taal, contract tekst opslag

De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare talen zijn Duits en Engels.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. U kunt meer te weten komen over de verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingsmanier. Een afhaling van de goederen is helaas niet mogelijk.

5. betaling

In onze winkel kunt u kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor betaling vooraf, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Rembours
U betaalt de koopprijs rechtstreeks aan de bezorger. Er zijn extra kosten van 9,5 Euro.

PayPal Plus
In het kader van de PayPal Plus-betaalservice bieden wij u als PayPal Services verschillende betaalmethoden aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de onlineprovider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsopdracht aan PayPal geven.

Indien u de betalingsmethode PayPal hebt gekozen, moet u daar geregistreerd zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen, of u moet zich eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch door PayPal uitgevoerd onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Als u voor de betaalwijze met creditcard hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. De betalingstransactie wordt verwerkt en uw kaart wordt in rekening gebracht door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal onmiddellijk na bevestiging van de betalingsinstructie en na uw identificatie als legitieme kaarthouder. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Als u voor automatische incasso hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. Met de bevestiging van de betalingsopdracht geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal zal u informeren over de datum van de afschrijving (zogenaamde prenotificatie). Door het domiciliëringsmandaat onmiddellijk na de bevestiging van de betalingsopdracht in te dienen, verzoekt PayPal zijn bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Als u de betaalmethode factuur hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en indiening van de bestelling, wijzen wij onze claim toe aan PayPal. In dit geval kunt u alleen PayPal betalen met schuldkwijtscheldend effect. Voor de verwerking van betalingen via PayPal gelden - naast onze algemene voorwaarden - de algemene voorwaarden en het privacybeleid van PayPal. Meer informatie en de volledige PayPal-voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

Giropay
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, dient u te beschikken over een voor deelname aan Giropay geactiveerde online-bankrekening met PIN/TAN-procedure, zich dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna worden uitgevoerd en uw rekening zal worden gedebiteerd.

Paydirekt
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder paydirekt. Om het factuurbedrag via paydirekt te kunnen betalen, moet u beschikken over een voor deelname aan paydirekt geactiveerde online-bankrekening, daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen.
Onmiddellijk na de bestelling verzoeken wij paydirekt om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door paydirekt. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor de aankoop op rekening pas aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

6. voorbehoud van eigendomsrechten

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan - onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. transportschade

Voor consumenten geldt het volgende:
Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen.
Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende:
Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending
uit te voeren.
Onder handelaars geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u verzuimt de daarin vermelde gebreken te melden, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

8 Garantie en waarborgen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de overdracht van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 478 BGB blijven onaangetast.
Voor ondernemers gelden uitsluitend onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien de geleverde zaak gebrekkig is, verlenen wij ondernemers in eerste instantie garantie, naar onze keuze, door het gebrek te herstellen (verbetering achteraf) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt in de volgende gevallen

  • in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet
  • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • binnen de werkingssfeer van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de onlineshop.

9 Aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim,
  • in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het ontstaan typisch te verwachten was. Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10 Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:
Trusted Shops Quality Criteria http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

11. geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12. slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is onze vestigingsplaats de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen u en ons.